FHCMA

First Hmong CMA Church

Prayer Warriors

Peb muaj kev thov Vaajtswv txhua nub rua pawgtseeg hab lwm yaam.  Txhua txhua nub Sunday sawvntxuv peb muaj sis sau thov Vaajtswv uake thaum 10:00AM-10:30AM.  Thov nquag hu peb suavdlawg tuaj koom, txhawb zug, hab sis paab thov Vaajtswv uake.

Yog koj xaav tau kev thov Vaajtswv hu rua Kx. Txawj Cai Xyooj, (913) 991-3331.