FHCMA

First Hmong CMA Church

Church Board of Elders (Rooj Tsaavxwm Huv Pawgntseeg)

 1. Kxf. Txawj Cai Xyooj (Senior Pastor) - (913) 991-3331
 2. Xf. Ntxhoo Lwm Hawj (Youth Pastor) - (913) 617-5469
 3. Tl. Tsaav Ntaaj Vaaj (Chairman) - (913) 424-2219
 4. Tl. Ntsuab Npis Yaj (Vice Chairman) - (913) 283-0595
 5. Tl. Paaj Xaab Xyooj (Secretary) - (913) 481-8438
 6. Tl. Qhua Pov Hawj (Treasurer) - (913) 377-5995
 7. Tl. Txooj Kub Lauj (Assistant Treasurer) - (913) 653-6344
 8. Tl. Zoov Choj Hawj - (913) 707-1387
 9. Tl. Paaj Tsaab Hawj - (913) 687-8600
 10. Tl. Txawj Vaas Hawj - (913) 257-0065
 11. Tl. Txawj Tuam Xyooj - (913) 633-0570

 

       Church Address:
             First Hmong C&MA Church
             700 Washington Boulevard
             Kansas City, Kansas 66101
       
       Telephone:
             (913) 281-3640
 
       Office Hours:
             Monday to Saturday - 9am-5pm
            
             Sunday - 8am-5pm
 • Christ-Centered classes - 8am-9am
 • Men, Women, & Youth - 9am-10am
 • Prayer Warriors - 10am-10:30am
 • Nursery - 10am-12:30pm
 • Children Education - 10am-12:30pm 
 • Main Service - 10:30am-12:30pm